141 Monoclonal antibody anti-human Apolipoprotein E (APOE)