357 Human integrin aVb3 - affinity purified protein | vitronectin receptor | alphaVbeta3 | YO Proteins AB